IeM rosina līdz 25 gadiem paaugstināt prostitūtu vecuma cenzu un bargāk sodīt seksa pircējus

Lasītākais
Edijs Pālens/LETA

Iekšlietu ministrija (IeM) ir sagatavojusi jaunu Prostitūcijas ierobežošanas likumprojektu, kas paredz būtiski reformēt šīs jomas regulējumu, tostarp ieviest bargākus administratīvos sodus prostitūtu klientiem un palielināt prostitūtu vecuma cenzu.

Latvijā prostitūcija ir legāla, taču ar ierobežojumiem, kuri atrunāti 2008.gadā pieņemtajos Ministru kabineta (MK) noteikumos. Tie paredz, ka personai atļauts sniegt seksuālos pakalpojumus par maksu tikai sev piederošā vai īrētā dzīvojamā telpā. Seksuālos pakalpojumus aizliegts sniegt, ja šī telpa atrodas tuvāk par 100 metriem no izglītības iestādes vai baznīcas, tajā uzturas nepilngadīgais un pret to iebilst citas personas, kuras dzīvo šajā mājoklī. Tāpat seksuālos pakalpojumus aizliegts piedāvāt un reklamēt internetā un presē. Sutenerisms un tamlīdzīgas nodarbes ir aizliegtas ar Krimināllikumu.

IeM sagatavotajā likumprojektā atšķirībā no spēkā esošajiem noteikumiem ir definēts prostitūcijas jēdziens. Ierēdņi piedāvā noteikt, ka prostitūcija ir seksuālu darbību par maksu vai cita veida atlīdzību piedāvāšana vai veikšana personas, kura izmanto prostitūciju, klātbūtnē, fiziskā saskarē vai bez fiziskas saskares ar šo personu, nolūkā apmierināt personas, kura izmanto prostitūciju, dzimumtieksmi. Par prostitūciju nav uzskatāms intīma rakstura priekšnesums, tai skaitā pornogrāfisks priekšnesums, kas tiek sniegts normatīvajos aktos pornogrāfijas ierobežošanas jomā noteiktajā kārtībā.

Likumprojekts paredz atļautā vecuma cenza paaugstināšanu personām, kas vēlas likumīgā kārtā nodarboties ar prostitūciju. Patlaban spēkā esošie noteikumi dod tiesības ar prostitūciju nodarboties no 18 gadu vecuma, bet IeM rosina minimālā vecuma robežu palielināt līdz 25 gadiem, tādējādi pakalpojuma pirkšana no personas, kura ir jaunāka par 25 gadiem, būtu aizliegta.

Tāpat plānots, ka būs aizliegta jebkāda trešās personas darbība, kura nodrošina prostitūciju. Nodarboties ar prostitūciju, kā arī izmantot prostitūciju būs atļauts dzīvokļos vai viendzīvokļa mājās, kas ir prostitūtas īpašumā vai par kuru tā ir noslēgusi īres līgumu.

Nodarboties ar prostitūciju un izmantot prostitūciju iepriekš minētajā dzīvoklī vai viendzīvokļa mājā būtu aizliegts, ja tajā atrodas bērns, ja pret to iebilst citas personas, kuras mitinās šajā dzīvoklī vai viendzīvokļa mājā. Prostitūciju iecerēts aizliegt piedāvāt un reklamēt internetā, presē un citos plašsaziņas līdzekļos, izņemot pornogrāfiska rakstura materiālus, kuri tiek izplatīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Personām būtu aizliegts apvienoties grupā, lai nodarbotos ar prostitūciju, kā arī lai pieņemtu pasūtījumus prostitūcijas izmantošanai.

Likumā iecerēts ierakstīt, ka personas, kura nodarbojas ar prostitūciju un izmanto prostitūciju, pienākums ir apzināties apdraudējumu, kādu prostitūcija rada veselībai, pārzināt profilakses paņēmienus infekciju slimību ierobežošanai, būt atbildīgai par savu veselības stāvokli un zināšanām, regulāri apmeklējot ārstniecības personas.

Tāpat personas, kura nodarbojas ar prostitūciju, vai personas, kura izmanto prostitūciju, pienākums būs, nodarbojoties ar prostitūciju vai izmantojot prostitūciju, lietot prezervatīvus. HIV inficētām personām, izņemot HIV inficētām personām ar nenosakāmu vīrusu slodzi, tiks aizliegts nodarboties ar prostitūciju un izmantot prostitūciju. Tādus pat ierobežojumus plānots noteikt personām, kam diagnosticēta tuberkuloze aktīvajā fāzē, anoģenitāla herpesvīrusu infekcija, gonoreja, hlamīdiju ierosinātas seksuāli transmisīvas slimības, sifiliss, B vai C vīrushepatīts.

Uzņēmējiem būs pienākums nodrošināt, lai to komercdarbības veikšanas vietās vai objektos personas nenodarbotos ar prostitūciju un neizmantotu prostitūciju. Komersanta komercdarbības veikšanas vietas vai objekta īpašniekam būs pienākums nepieļaut, ka viņa īpašumā personas nodarbojas ar prostitūciju un izmanto prostitūciju. Šis likuma pants varētu skart uzņēmumus, kas darbojas viesnīcu jomā.

Prostitūtas varēs atbrīvot no administratīvās atbildības par pārkāpumiem prostitūcijas ierobežošanas jomā, ja tā piekritīs saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, izņemot gadījumu, ja persona turpinās nodarboties ar prostitūciju rehabilitācijas saņemšanas laikā.

No administratīvās atbildības par pārkāpumiem prostitūcijas ierobežošanas jomā varēs atbrīvot personu, kura palīdzējusi atklāt personas, kuras ir piespiedušas nodarboties ar prostitūciju, iesaistījušas prostitūcijā vai izmantojušas prostitūciju iedzīvošanās nolūkā, kā arī atklāt personas, kuras, izmantojot prostitūciju, ir pārkāpušas šajā likumā noteiktos aizliegumus.

Lai esošajām vai bijušajām prostitūtām sniegtu palīdzību un motivētu viņu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu, nodrošinot atteikšanos no prostitūcijas, IeM rosina nodrošināt sociālo rehabilitāciju. Sociālās rehabilitācijas veidu, apjomu, saturu, pakalpojumu saņemšanas nosacījumus, piešķiršanas kārtību un prasības sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējam noteiks ar Ministru kabineta noteikumiem.

Likumprojekts paredz, ka valsts nodrošinās uzvedības korekcijas programmas pieejamību personām, kuras izmanto prostitūciju, par dzimumu līdztiesību, veselību un morāli, kā arī cilvēku ekspluatācijas formām, un prostitūcijas būtību un sekām. Uzvedības korekcijas programmas saturu, apjomu, saņemšanas un izpildes kārtību noteiks Ministru kabinets.

Izglītības un zinātnes ministrijai jautājumus, kas saistīti ar dzimumu līdztiesību, veselību un morāli, kā arī cilvēku ekspluatācijas formām, un prostitūcijas būtību un sekām, būs jāiekļauj sociālo zinību mācību programmās bērnu un jauniešu izglītošanai.

Šobrīd Administratīvo pārkāpumu kodekss par prostitūcijas ierobežošanas noteikumu pārkāpšanu prostitūtai paredz piemērot 350 eiro līdz 700 eiro sodu. Jaunais regulējums paredz, ka par nodarbošanos ar prostitūciju līdz 25 gadu vecumam izteiks brīdinājumu vai piemēros naudas sodu no 150 eiro līdz 1000 eiro.

Par nodarbošanos ar prostitūciju vai prostitūcijas izmantošanu, ja šīs darbības tiek veiktas dzīvoklī vai viendzīvokļa mājā un pret to iebilst citas personas, kuras dzīvo miteklī, varēs piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 500 eiro.

Par prostitūcijas piedāvāšanas un reklamēšanas ierobežojumu neievērošanu fiziskām personām un juridisko personu amatpersonām varēs piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 700 eiro.

Par nodarbošanos ar prostitūciju vai prostitūcijas izmantošanu, ja šīs darbības tiek veiktas ārpus atļautajām vietām, piemēros brīdinājumu vai naudas sodu no 150 eiro līdz 1000 eiro. Par personas no 18 gadu līdz 25 gadu vecumam prostitūcijas izmantošanu varēs piemērot naudas sodu no 200 eiro līdz 1000 eiro.

Par nodarbošanos ar prostitūciju vai prostitūcijas izmantošanu, ja šīs darbības tiek veiktas ārpus atļautajām vietām, kuras atrodas tuvāk par 100 metriem no izglītības iestādes vai kulta celtnes - baznīcas vai kapelas, varēs piemērot naudas sodu no 150 eiro līdz 1250 eiro.

Par nodarbošanos ar prostitūciju vai prostitūcijas izmantošanu, ja šīs darbības tiek veiktas dzīvoklī vai viendzīvokļa mājā, kurā atrodas bērns, piemēros naudas sodu no 200 līdz 1250 eiro. Par apvienošanos grupā, lai nodarbotos ar prostitūciju, vai pieņemtu pasūtījumus prostitūcijas izmantošanai, piemēros naudas sodu no 250 eiro līdz 1000 eiro.

Par jebkādu citu darbību, kura veicina vai nodrošina prostitūciju, piemēros naudas sodu no 250 līdz 1000 eiro.

Par pieļaušanu, ka komercdarbības veikšanas vietās vai objektos, personas nodarbojas ar prostitūciju un izmanto prostitūciju, ja tas izdarīts gada laikā pēc tam, kad persona tikusi informēta par viņa īpašumā konstatēto prostitūcijas ierobežošanas noteikumu pārkāpumu, fiziskās personas un juridisko personu amatpersonām policija varēs piemērot naudas sodu no 500 eiro līdz 1750 eiro.

Par pienākuma, kas paredz nodrošināt, lai komersantu darbības veikšanas vietās vai objektos personas nenodarbotos ar prostitūciju un neizmantotu prostitūciju, nepildīšanu juridisko personu amatpersonām varēs uzlikt naudas sodu no 500 līdz 2000 eiro.

IeM rosina, ka likumprojekts varētu stāties spēkā 2019.gada 1.janvārī, tomēr paredzēti arī izņēmumi. IeM rosina, ka 2020.gada 1.janvārī stāsies spēkā norma, kas paredz, ka Izglītības un zinātnes ministrija jautājumus, kas saistīti ar dzimumu līdztiesību, veselību un morāli, kā arī cilvēku ekspluatācijas formām, iekļaus sociālo zinību mācību programmās bērnu un jauniešu izglītošanai.

Tikmēr Ministru kabinetam līdz 2019.gada 1.janvārim būs jāizdod noteikumi, kas regulēs kādā veidā tiks sniegti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi esošajām un bijušajām prostitūtām. Savukārt līdz 2020.gadam Ministru kabinetam būs jāizdod noteikumi, kas regulēs uzvedības korekcijas programmas saturu, apjomu, saņemšanas un izpildes kārtību prostitūtu klientiem.

Šonedēļ likumprojekts tiks izsludināts saskaņošanai valsts sekretāru sanāksmē. Tas vēl būs jāatbalsta valdībā un jāpieņem Saeimai.