Sāks izstrādāt lokālplānojumus Rīgas ostas pārcelšanai uz Krievu salu

Ieva Lūka /LETA

Lai pārceltu daļu Rīgas Brīvostas aktivitāšu no Eksportostas uz Krievu salu, sāks izstrādāt lokālplānojuma 2006.-2018.gadam grozījumus šīm divām teritorijām, šodien nolēma Rīgas dome.

Abu teritoriju lokālplānojumu grozījumus plānots veikts, lai nodrošinātu Rīgas Brīvostas iesāktā projekta "Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra" īstenošanu. Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma grozījumus paredzēts veikt, lai grozītu Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam un radītu priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, mazinot ostas aktivitātes pilsētas centrā un iespējami samazinot to radīto negatīvo ietekmi uz vidi. Savukārt Krievu salā paredzēts precizēt teritorijas turpmāko attīstību.

Pilsētas attīstības departaments skaidro, ka atbilstoši Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam, Eksportosta ir noteikta kā prioritārās attīstības teritorija. Teritorijas attīstības mērķis ir nodrošināt pilsētas interešu ievērošanu gan attiecībā uz gaisa kvalitātes prasību ievērošanu Rīgas vēsturiskā centra tuvumā, gan transporta infrastruktūras izbūves secību. Izstrādājot lokālplānojumu, tiks grozīts Rīgas teritorijas plānojums un noteikts atbilstošais funkcionālais zonējums, lai tieši radītu priekšnoteikumus Eksportostas teritorijas ilgtspējīgai attīstībai un nodrošinātu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansētā projekta "Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra" izpildes mērķus, no kuriem izriet, ka ģenerālkravu, lejamkravu un beramkravu termināļi no Andrejostas un Eksportostas rajoniem pārceļami uz Krievu salu, tādējādi iespējami atbrīvojot pilsētas centru no kravu pārkraušanas operācijām un to radītās negatīvās ietekmes uz vidi.

Izstrādājot Eksportostas un tai pieguļošo teritoriju lokālplānojumu tiks izvērtēta eksportostas teritorijas pašreizējā izmantošana un plānotais funkcionālais zonējums ņemot vērā attīstības tendences apkārtējās teritorijās. Tāpat izvērtēs Eksportostā plānoto izmantošanas veidu un ar ostas funkciju saistīto attīstības priekšlikumu ietekmi uz blakus esošās Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas teritorijas zemesgabaliem, kā arī plānotā gaisa piesārņojuma un trokšņa līmeņa atbilstību normatīvajām prasībām. Paredzēts izvērtēt transporta organizācijas shēmas un dažādu transporta līdzekļu veidu satiksmes plūsmas, lai mazinātu smagā transporta negatīvo ietekmi uz Rīgas vēsturisko centru.

Eksportostas lokālplānojuma izmaksas varētu veidot aptuveni 200 000 eiro un to paredzēts izstrādāt līdz 2018.gada beigām.

Savukārt izstrādājot Krievu salas lokālplānojumu tiks ņemta vērā teritorijas turpmākās izmantošanas un funkcionālā zonējuma plānošana. Paredzēts veikt esošās situācijas analīzi un izstrādāt priekšlikumu turpmākās izmantošanas funkcionālajām zonām un to apakšzonām Krievu salas austrumu daļā. Tāpat plānots noteikt ostas infrastruktūras attīstībai nepieciešamo funkcionālo zonējumu šajā teritorijā un tā detalizēti noteiks teritorijas izmantošanas veidus, apbūves rādītājus un izmantošanas nosacījumus.

Ņemot vērā Krievu salas teritorijā plānoto uzņēmumu radīto ietekmi, paredzēts noteikt atbilstošus teritorijas apbūves un izmantošanas ierobežojumus negatīvās ietekmes uz dzīvojamās apbūves teritorijām mazināšanai blakus esošajā Bolderājā.

Izstrādājot lokālplānojumu tiks izstrādāta perspektīvā satiksmes organizācijas shēma, izvērtēt sabiedriskā transporta pieejamība, un sniegti priekšlikumi sabiedriskā transporta attīstībai un piekļūšanas nodrošināšanai Krievu salā.